Het samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap – Handboek Corporate Governance 2022

Medezeggenschap als stakeholder in good corporate governance. Wat is de positie van medezeggenschapsorganen in governancecodes? Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance. We zien een toename van het belang van het samenspel van bestuur en toezicht met de medezeggenschapsorganen en de door hen vertegenwoordigde groepen personen, als gevolg van de verschuiving van shareholders- naar stakeholdersbelangen en in het verlengde daarvan van stakeholdersbeleid en -management. Lees “Het samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap” in Handboek Corporate Governance, red. dr. Stefan Peij, Boom, 2022.

Lees verderHet samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap – Handboek Corporate Governance 2022

Medezeggenschap spiegel voor het bestuur – Goede raad voor commissarissen 2018

Medezeggenschap als spiegel voor het bestuur. Wat is het belang van medezeggenschap van personeel/cliënten bij “Nieuw Organiseren”? Nieuwe organisatievormen vragen visie, geloof in de koers en voorbeeldgedrag dat past bij de vernieuwing. Medezeggenschapsorganen en de door hen vertegenwoordigde personen kunnen optreden als spiegel voor het bestuur om een goed beeld te krijgen van de wenselijkheid en haalbaarheid van organisatieveranderingen. Geregeld gaat het hierbij helaas goed mis -wat zijn de lessen voor bestuur en toezicht? Lees “Medezeggenschap, spiegel voor het bestuur”, uit Goede Raad voor commissarissen, red. Puck Dinjens, Mediawerf, 2018.

Lees verderMedezeggenschap spiegel voor het bestuur – Goede raad voor commissarissen 2018

Expeditie medezeggenschap: toewerken naar Nieuw Organiseren

OR-taak: bevorderen van werkoverleg en het overdragen van bevoegdheden. Hoe kan de ondernemingsraad het werkoverleg en de betrokkenheid en zelfsturing van de medewerkers bij de organisatie van het werk bevorderen? Een taak van de or voor het zo laag mogelijk in de organisatie beleggen van bevoegdheden gaat in de hedendaagse praktijk vaak over vormen van organiseren die autonomie en zelforganisatie zoveel mogelijk bevorderen -wat zijn de implicaties, voor- en nadelen daarvan voor de eigen organisatie, afgezet tegen andere, meer traditionele vormen van organiseren, wat zijn de HR-factoren die in het geding zijn en welke handvatten heeft de OR voor de vormgeving van zijn rol op dit vlak? Lees “Expeditie medezeggenschap: toewerken naar Nieuw Organiseren”, Papieren Tijger met potentie, Pleidooi voor de bevorderende en bewakende taak van de ondernemingsraad, red. Harry Hartmann en Johannes Kooistra, CAOP 2016.

Lees verderExpeditie medezeggenschap: toewerken naar Nieuw Organiseren

Medezeggenschap en Nieuw Organiseren?

Hoe past medezeggenschap in Nieuw Organiseren? De klassieke OR reageert op voorstellen van de bestuurder, gebaseerd op het advies- en instemmingsrecht dat de WOR aan hem toekent. Dat institutionaliseert de ongelijkwaardige verhouding tussen bestuurder en werknemers. De moderne organisatie is een netwerk van gelijkwaardige stakeholders. Medezeggenschap verandert hierdoor. Lees "Medezeggenschap in beweging".

Lees verderMedezeggenschap en Nieuw Organiseren?