Het samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap – Handboek Corporate Governance 2022

Medezeggenschap als stakeholder in good corporate governance. Wat is de positie van medezeggenschapsorganen in governancecodes? Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance. We zien een toename van het belang van het samenspel van bestuur en toezicht met de medezeggenschapsorganen en de door hen vertegenwoordigde groepen personen, als gevolg van de verschuiving van shareholders- naar stakeholdersbelangen en in het verlengde daarvan van stakeholdersbeleid en -management. Lees “Het samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap” in Handboek Corporate Governance, red. dr. Stefan Peij, Boom, 2022.

Lees verderHet samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap – Handboek Corporate Governance 2022

Medezeggenschap spiegel voor het bestuur – Goede raad voor commissarissen 2018

Medezeggenschap als spiegel voor het bestuur. Wat is het belang van medezeggenschap van personeel/cliënten bij “Nieuw Organiseren”? Nieuwe organisatievormen vragen visie, geloof in de koers en voorbeeldgedrag dat past bij de vernieuwing. Medezeggenschapsorganen en de door hen vertegenwoordigde personen kunnen optreden als spiegel voor het bestuur om een goed beeld te krijgen van de wenselijkheid en haalbaarheid van organisatieveranderingen. Geregeld gaat het hierbij helaas goed mis -wat zijn de lessen voor bestuur en toezicht? Lees “Medezeggenschap, spiegel voor het bestuur”, uit Goede Raad voor commissarissen, red. Puck Dinjens, Mediawerf, 2018.

Lees verderMedezeggenschap spiegel voor het bestuur – Goede raad voor commissarissen 2018

Expeditie medezeggenschap: toewerken naar Nieuw Organiseren

OR-taak: bevorderen van werkoverleg en het overdragen van bevoegdheden. Hoe kan de ondernemingsraad het werkoverleg en de betrokkenheid en zelfsturing van de medewerkers bij de organisatie van het werk bevorderen? Een taak van de or voor het zo laag mogelijk in de organisatie beleggen van bevoegdheden gaat in de hedendaagse praktijk vaak over vormen van organiseren die autonomie en zelforganisatie zoveel mogelijk bevorderen -wat zijn de implicaties, voor- en nadelen daarvan voor de eigen organisatie, afgezet tegen andere, meer traditionele vormen van organiseren, wat zijn de HR-factoren die in het geding zijn en welke handvatten heeft de OR voor de vormgeving van zijn rol op dit vlak? Lees “Expeditie medezeggenschap: toewerken naar Nieuw Organiseren”, Papieren Tijger met potentie, Pleidooi voor de bevorderende en bewakende taak van de ondernemingsraad, red. Harry Hartmann en Johannes Kooistra, CAOP 2016.

Lees verderExpeditie medezeggenschap: toewerken naar Nieuw Organiseren

Meer dan de som der delen

Hoe geven OR en RvC/RvT hun samenspel vorm? Hoe kunnen beiden de bestuurder effectiever en efficiënter beïnvloeden? Hoe kan de OR de relatie met de RvC/RvT inrichten om de or-doelen beter te bereiken? Ondanks verschillende rollen en wettelijke kaders, hebben OR en RvC/RvT beide een toezichthoudende en controlerende taak. Hoe kunt u elkaar daarin versterken? Lees "Or & Toezicht: meer dan de som der delen".

Lees verderMeer dan de som der delen