Advocaat plus, organisatieadviseur-psycholoog, spreker, opleider en klankbord, initiator, aanjager en gever van second opinions

Ik leg me al jaren toe op fusies, reorganisaties en veranderprocessen en werk graag voor organisaties waar men oprecht werkt aan nieuwe vormen van leiderschap en organiseren en worstelt met op zo’n manier samen optrekken, dat dit gebeurt met behoud van eigenheid.

Diensten die ik hierbij aanbied zijn:

 • Advocaat & Governance advies
 • Advies als organisatieadviseur-psycholoogs
 • Opleider/docent
 • Workshops ‘Samensturing in Verandering’
 • Spreker & (co-) auteur

Advocaat & Governance advies

Als advocaat richt ik mij op de juridische aspecten van fusies, overnames en reorganisaties. Daarbinnen ben ik gespecialiseerd in de juridische vormgeving van relaties tussen de verschillende organen zoals daar zijn de Raad van Bestuur, Toezicht en Commissarissen, (coöperatie) leden, aandeelhouders en medezeggenschapsorganen zoals Ondernemingsraad, Medezeggenschapsraad (onderwijs) en Cliëntenraad.

Mijn aandacht gaat in deze systeemwereld steeds uit naar hoe deze het beste werkt en in te zetten is voor de mens in de organisatie. Ik trek hierin samen op met mijn collega’s van mijn advocatenkantoor De Koning Vergouwen, waaraan ik als partner verbonden ben. Wij zijn met circa 25 advocaten en juristen en gespecialiseerd in onder meer ondernemings- en arbeidsrecht.

Praktijkvoorbeelden

 • ondersteuning bij de ontwikkeling van een fusie, overname of reorganisatieplan
 • begeleiding van onderhandelingen over een sociaal plan, met of voor vakbonden en/of ondernemingsraad
 • ondersteuning bij het ontwikkelen en beoordelen van het stakeholderbeleid van de organisatie 
 • vormgeving van de werkgeversrol van een RvC/RvT richting het bestuur
 • ontwikkelen en uitvoeren van 360 graden beoordelingen van bestuur, toezicht en medezeggenschapsorganen, in het kader van de eigen ontwikkeling of in de vorm van zelfevaluatie die input vormt voor de begeleiding van zelfevaluaties; als extern deskundige
 • ontwikkeling en beoordeling van governancemodellen, waaronder holdingstructuren (moeder-dochter verhoudingen of omvorming van bestuur/directie naar bestuur/RvC-model etc.)
 • (begeleiding van dialoog over) ontwikkeling toezichts- of medezeggenschapsvisie en -kader
 • ondersteuning bij vormgeving, ontwikkeling en beëindiging van maatschapsrelaties
 • Second opinions

advies als Organisatieadviseur-psycholoog

Als organisatieadviseur-psycholoog richt ik me op de organisatieontwikkelingsaspecten van fusies, overnames en reorganisaties.

Vanuit de filosofie van Samensturing in Verandering, richt ik me op bestuur, toezicht en medezeggenschap en ben ik beschikbaar als:

1. Regisseur en procesbegeleider over de volle breedte van een verandertraject

Dit bestaat uit het regisseren en begeleiden van het totale veranderprogramma en (mede-) aansturing van de verschillende mensen en disciplines. Mijn insteek is om zoveel als mogelijk tijdens dit traject het volledige veranderpotentieel van de klant in te zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanwijzen van een interne projectleider die naast mij als externe adviseur staat. Dit draagt ook bij aan borging van de verandering in de organisatie.

2. Klankbord en katalysator voor deelfasen van een traject dat grotendeels door de klant wordt ontwikkeld en uitgevoerd

Dit bestaat uit het inbrengen van mijn kennis, kunde en ervaring, het meedenken en als katalysator helpen om de verandering op gang en/of verder te brengen. Mijn insteek is om zoveel als mogelijk vanuit een onbevooroordeelde houding een vrije ruimte te creëeren voor het goede gesprek over de veranderopgave. Het goede gesprek gaat over het in veiligheid aan bod laten komen van alle verschillende personen en perspectieven, met verheldering van de te hanteren kaders – en met aandacht voor wat nodig is voor een effectief samenspel, met behoud van ieders eigenheid en plek, rollen en taken.

3. Klankbord op afstand, oftewel second opinion voor een traject dat de klant met andere adviseurs uitvoert

De ervaring leert dat soms een kleine toevoeging, wijziging of weglating binnen een verandertraject grote positieve impact en meerwaarde kan hebben. Adviezen kunnen in elke fase van een verandertraject toegepast worden, van start en verkenning tot evaluatie.

Praktijkvoorbeelden

 • Bepalen van de richting van de organisatieontwikkeling inclusief het realiseren van een gedragen resultaat (gebruikmakend van zowel face-to-face dialogen als dialoog software)
 • Een voorgenomen top-down blauwdruk-aanpak werd veranderd in een ontwikkelingsgerichte aanpak
 • Vroegtijdige betrokkenheid van de ondernemingsraad bij een reorganisatie via (deelname aan) werkgroepen, stuurgroep en klankbordgroep – met duidelijke spelregels voor de juridische kaders
 • Traject met meerdere bijeenkomsten met de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad met als doel duidelijkheid te creëren op ieders plek en rol én het onderlinge samenspel van de raden

Beperkt ontwikkelingsgerichte benadering

Regelmatig kom ik tegen dat de tijd en ruimte ontbreekt om de gewenste verandering ten volle in cocreatie te ontwikkelen. Soms moet een orgaan aan de slag met een gegeven blauwdruk voor een verandering, maar wil men toch creatief omgaan met de gestelde kaders in plaats van deze blauwdruk een-op-een te implementeren.

Ik vind het een leuke uitdaging om juist dan met elkaar te zoeken naar een optimale invulling van het verandertraject en te werken met wat je een beperkt ontwikkelingsgerichte benadering kunt noemen (naar prof. dr. Thijs Homan). Een dergelijk proces ondersteunen met aandacht voor de balans tussen de mens- en systeemwereld doe ik graag.

Opleider/Docent

Als opleider ben ik te vinden bij de Governance University met onder meer de module ‘De rol van de secretaris in het samenspel bestuur-toezicht-medezeggenschap’ en ‘Goed werkgeverschap door de RvC/RvT’. Tevens ben ik daar programma directeur van De Professionele Company Secretary / Bestuurssecretaris (PCS).

Vanuit HRM College waarvan ik managing director ben, worden workshops verzorgd op het snijvlak van HRM, arbeidsrecht en nieuwe vormen van organiseren, zowel incompany als via open inschrijving (maximaal 8 deelnemers), in samenwerking met verscheidene branche-, beroeps- en netwerkorganisaties. Actuele onderwerpen zijn: ‘Goed Werkgeverschap bij Nieuw Organiseren -de arbeidsrechtelijke en HR-aspecten’, ‘Samensturing in Verandering -de praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap’ en ‘Dutch labour law & HR’..

Workshop Samensturing in Verandering

Daarnaast kunt u aan de slag met de workshop Samensturing in Verandering.

Dit kan een interessant startpunt zijn wanneer u een verandertraject wilt ingaan en voorafgaand hieraan uw organisatie wilt inspireren. Derhalve is de workshop op verschillende manieren in te zetten:

 • voor één, meerdere of alle vertegenwoordigende organen tezamen
 • als inspiratie- of startbijeenkomst – voor een eigen te begeleiden verandertraject of, als opmaat voor een verandertraject met mij
 • in de vorm van een werkconferentie – voor een deel of het geheel van het personeel of het cliëntenbestand, volgend op of voorafgaand aan een workshop van alle betrokken organen

Lees het artikel over de praktijkcasus Transformatie door cocreatie bij de Provincie Utrecht : een voorbeeld van een bijeenkomst met het gehele personeel (600 personen!), voorafgegaan door twee workshops met bestuur en OR, en met een werkgroep bestaande uit bestuur, OR en deelnemers vanuit het personeel die ‘energie’ voelden om bij te dragen.

Spreker

Ik ben beschikbaar als spreker, dagvoorzitter en workshopbegeleider voor uw organisatie of event, over onder andere Samensturing in Verandering en de juridische én organisatieadviesaspecten hierbinnen.

(Co-) Auteur

Voor een overzicht van publicaties als auteur en co-auteur verwijs ik u graag naar de pagina Publicaties.