Hieronder neem ik u mee in klantvragen vanuit onder meer de rollen bestuurder, toezichthouder en medezeggenschapper. Ik behandel klant- en praktijkcases vanuit diverse grote zorg- en onderwijsorganisaties, Provincie Utrecht en Shell Pernis.


Cocreatie is goed bruikbaar voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen. Voorwaarden voor succesvolle cocreatie zijn rolduidelijkheid, de gelijkwaardigheid van de betrokken partijen, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.

Heeft u ook een interessante vraag?

Klantvragen

Bent u bestuurder en op zoek naar een kanteling in uw organisatie? Voelt u zich aangesproken door ontwikkelingen als nieuw leiderschap, operationele zelfredzaamheid, samensturing, cocreatie en zelforganisatie met betrokkenheid en een evenwaardige bijdrage van iedereen? Maakt u zich zorgen over hoe u deze verandering tot stand kunt brengen, terwijl u tegelijkertijd het overzicht en de regie behoudt op de  bedrijfsvoering en daarmee de dienstverlening aan uw klanten?

Bent u lid van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen? Voelt u zich uitgenodigd om in een vroeg stadium mee te denken over de strategie of het werkproces van de organisatie, maar wilt u tegelijkertijd uw onafhankelijkheid waarborgen? Voelt u de behoefte om actief toezichthouder te zijn, maar wilt u voorkomen dat u op de stoel van de bestuurder gaat zitten?

Bent u werknemer of cliënt? Worden uw betrokkenheid, bevlogenheid en talent voldoende benut? Is echt iedereen uitgenodigd die zich mogelijk betrokken voelt? Voelt u de ruimte en veiligheid om zorgen, wensen en ideeën te delen? Mag u een rol spelen bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en daarover meebesluiten, of wordt u slechts betrokken bij de uitvoering van wat door anderen bedacht en besloten is? Kunt u zélf aan de slag gaan met wat u belangrijk vindt, of vindt iemand dat u eerst toestemming moet krijgen? Heeft u helder wat u wilt, wat uw plek is en hoe uw medezeggenschapsorgaan u vertegenwoordigt?

Hoe meer je met elkaar beweegt naar vormen van zelforganisatie, hoe minder vanzelfsprekend indirecte medezeggenschap door een vertegenwoordigend orgaan.

Bent u lid van een medezeggenschapsorgaan (Ondernemingsraad, Medezeggenschapsraad, Cliëntenraad, Huurdersraad of Verzekerdenraad)? Bent u blij wanneer uw raad in een vroegtijdig stadium bij veranderingen betrokken wordt, maar wilt u ook uw neutraliteit kunnen bewaren voor formele toetsmomenten en overleg met uw eigen achterban? Wilt u mede vormgeven aan de verandering door middel van cocreatie, maar scherp blijven op de rolverdeling tussen de bestuurder, uw achterban en uw raad? Bent u benieuwd naar wat er komt kijken bij de omslag naar een nieuw model van medezeggenschap, ook voor wat betreft de competenties van de individuele raadsleden?

Bent u ondernemer of geeft u leiding aan veranderingen? Herkent u situaties waarin afspraken – gemaakt in de geest van nieuw leiderschap en cocreatie – vaak haaks staan op de formele contracten en convenanten die een eigen (en ander) leven leiden binnen uw onderneming?

Bent u een HRM professional die zich verheugt omdat er een groeiend beroep gedaan wordt op uw verandermanagement kwaliteiten en diensten, maar komt u in een spagaat terecht omdat u óók de hoeder bent van regels en wetgeving? Wilt u vernieuwing realiseren én geldende kaders respecteren, voor zover passend?

Bent u jurist en heeft u klanten die een beweging maken naar nieuwe vormen van leiderschap en nieuw organiseren, waar uw juridische dienstverlening op moet aansluiten? Wilt u dat uw klantondersteuning stevig verankerd staat in deze nieuwe menswereld én een gedegen brug slaat naar de juridische systeemwereld?

Bent u bezorgd dat met samensturing, cocreatie en zelforganisatie belangrijke kaders wegvallen? Loopt u vast in uw zoektocht naar de juiste weg voor een kanteling binnen uw organisatie? Of loopt u tegen regels en systemen aan die niet congruent zijn met uw proces, maar waartoe u zich wel heeft te verhouden? Loopt de frustratie soms zo hoog op, dat u overweegt deels of zelfs geheel terug te gaan naar de traditionele manieren van werken binnen planmatige structuren?

Klantcases

Samensturing in Verandering

De aanpak ‘Samensturing in Verandering’ heb ik toegepast in (delen van) verandertrajecten van een aantal organisaties. Type organisaties Zorgorganisaties en universiteiten waarbij de personeelsomvang varieert van 1500 tot 5000 medewerkers. Startpunt Bij een van deze organisaties was het ‘startpunt’ van de dialoog een interne workshop met de ondernemingsraad. Bij weer een andere organisatie lag het […]

Transformatie door cocreatie

Opdracht De opdracht kwam van de directie én ondernemingsraad (!) van de Provincie Utrecht en betrof ondersteuning bij de keuze voor de juiste richting voor de organisatieontwikkeling; een richting die gedragen moest zijn en passen in de filosofie van Nieuw Organiseren. Het ging hierbij om expeditie voor bijna zeshonderd medewerkers, georganiseerd door henzelf, met een gedragen […]

Reorganisatie stafdiensten

Ontwikkelaanpak vastgelegd in convenant Bij Shell Pernis is rondom een voorgenomen reorganisatie van de stafdiensten een werkwijze gehanteerd met een vroegtijdige betrokkenheid van zowel de or als betrokken medewerkers van zowel de stafdiensten zelf als van de ‘interne klant’-afdelingen. Met veel afstemming tussen de bestuurssecretaris medezeggenschapszaken en de ambtelijk secretaris or, is tussen or en […]