Het uitgangspunt, het denkraam en de werkwijze van mijn dienstverlening is Samensturing in Verandering.

Binnen deze filosofie en aanpak ga ik uit van principes zoals:

  • veranderen van A naar B via B
  • de onderstroom boven halen
  • iedereen heeft een plek
  • elke stem mag gehoord worden

Hierbij laat ik me als advocaat inspireren door bijvoorbeeld het gedachtegoed van Conscious Contracting en als organisatieadviseur-psycholoog door de principes van Nieuw Organiseren. Mijn aanpak sluit ook aan bij waarderend veranderen (Appreciative Inquiry), Theorie U (Theory U) en het gedachtegoed van Frederic Laloux.

Een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van deze benaderingen is het uitgangspunt dat je na elke stap die je zet – terwijl je met elkaar werkt aan een uitdaging, opgave of veranderingstraject – reflecterend en doorvoeld samen besluit wat de volgende stap is. En dus niet vooraf weet wat de volgende stap behelst, maar openstaat voor de richting die je gezamenlijk in gaat slaan.

Van A naar B via B

De vormgeving van het veranderproces moet congruent zijn met de gewenste nieuwe organisatie; ‘van A naar B via B’.

Die ‘B’ kan overigens het idee oproepen van een duidelijk uitgekristalliseerd toekomstbeeld. Misschien kun je ook spreken van de beweging van ‘A naar Ergens’, zoals Wessel Ganzevoort het noemt. Of naar een horizon, in plaats van naar een stip op de horizon.

Zo breng je expliciet tot uitdrukking dat je hooguit een zeer globaal beeld of zelfs helemaal geen beeld hebt van de eindbestemming, en die bewust wilt openlaten. In termen van Frederic Laloux bied je dan ruimte aan wat zich ontvouwt als je samen met anderen optrekt vanuit dezelfde waarden en ambitie.

Stap voor Stap

Elke verandering vraagt om samenwerking tussen betrokken partijen. Tegelijkertijd is per definitie de wijze van samenwerking – door het aangaan van de gewenste verandering – zelf ook aan verandering onderhevig.

Om dit proces in goede banen te begeleiden gebruik ik in mijn aanpak de metafoor van met elkaar op expeditie gaan.

Deze bestaat uit de volgende vier fasen:

  • De fase van verkennen waarom de verandering nodig is
  • De fase van inpakken en in cocreatie bepalen wat nodig is
  • De fase van op expeditie zijn met elkaar en de verandering samen doen
  • De fase van bij het kampvuur zitten en de expeditie evalueren inclusief wat het iedereen gebracht heeft

Na de cyclus van verkennen tot kampvuur bepaal je samen wat de volgende stap is, zoals bijvoorbeeld je rugzak opnieuw inpakken en nog een stuk aan je expeditie vastplakken, of naar onontgonnen gebied reizen en een nieuwe verkenning voor een nieuwe expeditie starten.

Mens boven systeem

Organisaties (en teams) bestaan per definitie uit een mens- én systeemwereld. Processen, structuren, contracten en regels houden een organisatie op de rails, maar het blijven mensen die achter het stuur zitten. Menselijk gedrag beïnvloedt het resultaat en daarmee of uw organisatie succesvol is.

Hoe sneller veranderingen elkaar opvolgen, meer mensen en hoe hoger de druk, hoe groter de noodzaak dat de systeemwereld de menswereld dient en niet andersom. Geen enkel systeem kan zonder mensen en mensen hebben baat bij (enige mate van) structuur. De onderlinge samenhang is van cruciaal belang.

Samensturing in verandering

U wilt uw organisatie laten kantelen van systeem boven mens naar mens boven systeem. U verlangt oprecht naar een betere, waarde(n)-gedreven organisatie. Met nieuw leiderschap, diversiteit in expertise en gezichtspunten, operationele zelfredzaamheid, samensturing, cocreatie en zelforganisatie met betrokkenheid en een evenwaardige bijdrage van iedereen. Én u wilt dat het huidige bedrijfsproces optimaal doorgang kan vinden.

Dat vraagt om regie op en in het spanningsveld van enerzijds de verandering doorvoeren, en anderzijds de organisatie de ruimte bieden om het ‘gewone’ werk te kunnen blijven doen.

Samensturing in verandering gevisualiseerd en beschreven

Zie hieronder voor twee versies van mijn aanpak, zowel circulair als lineair weergegeven om aan te sluiten bij de verschillende voorkeursstijlen van hoe mensen zich oriënteren en kennis willen nemen van mijn aanpak. Een beschrijving van mijn aanpak treft u op hoofdlijnen aan in deze publicatie in het Pioniersmagazine van februari 2017.

Klik op afbeeldingen om te vergroten. Of bekijk/download als pdf.

Lees hier verder hoe ik mijn expertise inzet voor diverse vormen van dienstverlening inclusief enkele concrete praktijkvoorbeelden.

Meedenken waar nodig, meewerken waar gewenst.